اجرای دوره آموزشی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات برای پرسنل محترم وزارت راه و شهرسازی

مدرس دوره : دکتر کامران ناپلیان
دکترای مهندسی کامپیوتر

آموزش و ارائه گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن وزارت-راه-2-1024x542.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2021-12-21_11-35-08-1024x576.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مدیریت-پر.ژه-2-1024x547.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ghs-1024x716.jpg است