آموزش آنلاین پریماورا p6

مدرس دوره : مهندس علیرضا لطفی
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

آموزش و ارائه گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن لطفی-2-1.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن پریماورا11111-اسفند-33-1024x473.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 11-اسفند-پریماورا-1-1024x470.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-2-1024x473.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2-2-1024x459.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن پریماورا-p6-1.jpg است