اجرای دوره های آموزشی اکفـا و بمـا

دوره های قابل اجرا برای کارشناسان فنــاوری اطلاعات درسازمان

دوره های خاص جهت مدیـران ارشـد

جهت دانلود تقویم آموزشی کلیک کنید