فضای آموزشی مجهز
کارگاه کامپیوتر
کارگاه تئوری مجهز به برد هوشمند برای اجرای دوره آموزشی
قابل اجاره و همکاری با بانک ها ، شرکت ها و موسسات
در برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی

تماس با پشتیبانی : واتساپ 09351913457

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن فضای-آموزشی-1-1024x614.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن فضای-آموزشی-3-1024x614.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن فضای-آموزشی-4-1024x614.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن فضای-آموزشی-2-1024x614.jpeg است