استاندارد ﻛﺎرور فتوشاپ

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر فتوشاپ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرور ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ از ﻋﻬﺪه ﻧﺼﺐ ، PHOTOSHOP ﻓﺘﻮﺷﺎپ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ فتوشاپ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارEdit اﺑﺰار Modifyﻛﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ، درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺗﺮﺳﻴﻢ path ها، در ﻋﻤﻖ ، اﺳﺘﻔﺎده از Channel ها و Quick Mask ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ Tonality و Color و، ، ،ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻴﻌﺖ History ، Action اﺳﺘﻔﺎده از ، Type ﻫﺎ Transform ﻛﺮدن ، Filter ﻛﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ۳D و ﻃﺮاﺣﻲ Web ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮآﻳﺪ.

برای دانلود شرح کامل استاندارد ﻛﺎرور فتوشاپ کلیک کنید.

استاندارد ICDL پیشرفته

استاندارد ICDL پیشرفته چیست؟

رایانه کار درجه ۱ ICDL  کسی است  که که علاوه بر داشتن مهارت رایانه درجه ۲  ICDL  از عهده توانایی کار با واژه پرداز، SPREAD SHEET ، برنامه  PRESENTATION و  DATABASE بر آید .

 

  • طول دوره آموزش:   ۹۸ ساعت
    • زمان آموزش نظری:۲۳ ساعت
    • زمان آموزش عملی  : ۷۵ ساعت

برای دانلود شرح کامل استاندارد ICDL پیشرفته کلیک کنید

استاندارد ICDL مقدماتی

استاندارد ICDL مقدماتی چیست؟

رایانه کار درجه ۲ ICDL کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکار گیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.

  • طول دوره آموزش ۳۲ ساعت:
    • ۱۴ ساعت نظری
    • ۱۸ ساعت عملی

برای دانلود شرح کامل استاندارد ICDL مقدماتی اینجا کلیک کنید.