استاندارد ﻛﺎرور فتوشاپ

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر فتوشاپ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرور ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ از ﻋﻬﺪه ﻧﺼﺐ ، PHOTOSHOP ﻓﺘﻮﺷﺎپ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ فتوشاپ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارEdit اﺑﺰار Modifyﻛﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ، درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺗﺮﺳﻴﻢ path ها، در ﻋﻤﻖ ، اﺳﺘﻔﺎده از Channel ها و Quick Mask ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ Tonality و Color و، ، ،ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻴﻌﺖ History ، Action اﺳﺘﻔﺎده از ، Type ﻫﺎ Transform ﻛﺮدن ، Filter ﻛﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ۳D و ﻃﺮاﺣﻲ Web ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮآﻳﺪ.

برای دانلود شرح کامل استاندارد ﻛﺎرور فتوشاپ کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *